Samorząd Uczniowski

 

     

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SMOLNICY

§1

Podstawa prawna

 

Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej w Smolnicy działa na podstawie:

    a) ustawy z dnia 07 września 1991 roku o systemie oświaty,

    b) Statutu Szkoły Podstawowej w Smolnicy.

 

§2

Zakres działania

 

1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

2. Terenem działania Samorządu Uczniowskiego jest Szkoła Podstawowa w Smolnicy.

3. Samorząd Uczniowski jest samorządnym przedstawicielem uczniów uczęszczających do Szkoły
     Podstawowej w Smolnicy.

4. Samorząd Uczniowski współpracuje z Dyrekcją Szkoły, Radą Pedagogiczną oraz Radą Rodziców.

5. Jest reprezentantem całej społeczności uczniowskiej w sprawach związanych z działalnością szkoły.

6. Współdziała w zakresie pogłębiania zasad wychowania, tolerancji poszanowania wolności i
    godności człowieka.

7. Działalność Samorządu Uczniowskiego nie może być sprzeczna z postanowieniami Rady
    Pedagogicznej, Statutem Szkoły oraz ogólnie obowiązującymi zasadami i prawami.

 

 

§3

Cele Samorządu Uczniowskiego

 

1. Aktywizowanie życia społecznego w szkole.

2. Kształtowanie zainteresowań życiem i działalnością społeczną.

3. Kształtowanie nawyków efektywnego współdziałania w zespole.

4. Kształtowanie umiejętności racjonalnego organizowania i kulturalnego spędzania wolnego czasu.

5. Kształtowanie gotowości podejmowania obowiązków i odpowiedzialności za ich realizację.

6. Rozwijanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej.

 

§4.

Zadania Samorządu Uczniowskiego

 

1. Organizowanie i zachęcanie społeczności uczniowskiej do należytego wypełniania obowiązków
     szkolnych.

2. Przedstawianie Dyrekcji Szkoły, Radzie Pedagogicznej opinii i potrzeb społeczności uczniowskiej.

3. Współdziałanie z Dyrekcją Szkoły, Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców w zapewnieniu uczniom
     należytych warunków do nauki i udzielania pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji.

4. Organizowanie imprez kulturalnych:

    a) apele i akademie okolicznościowe,

    b) imprezy sportowe,

    c) imprezy szkolne.

5. Organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym trudności w szkole i w środowisku
     uczniowskim.

6. Zapobieganie konfliktom i rozstrzyganie znaczących sporów między uczniami.

 

§5

Prawa i obowiązki Samorządu Uczniowskiego

 

1. Samorząd Uczniowski ma prawo:

 

    a) przedstawiać Radzie Rodziców, Radzie Pedagogicznej oraz Dyrekcji szkoły wnioski i opinie we
         wszystkich sprawach szkoły w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw
         uczniowskich;

    b) określić wspólnie z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców szczegółowe kryteria oceny zachowania
         ucznia;

    c) reprezentować uczniów szkoły we wszystkich sprawach uczniowskich wobec organów szkoły;

    d) podejmować zadania mające na celu oddziaływania w stosunku do uczniów sprawiających
         trudności  wychowawcze i łamiących obowiązujące normy;

    e) organizować życie szkolne, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem
         szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;

    f) redagować i wydawać gazetę szkolną;

    g) przedstawiać Dyrektorowi propozycję kandydata na Opiekuna SU.

2. Samorząd Uczniowski ma obowiązek:

 

    a) kontrolować przestrzeganie obowiązujących praw i norm w szkole ;

    b) występować w sprawach ucznia, związanych z działalnością szkoły;

    c) zapewnić pomoc uczniom mającym problemy w procesie dydaktyczno-wychowawczym;

    d) przedstawić sprawozdanie społeczności uczniowskiej ze swojej działalności.

§6

Organy Samorządu Uczniowskiego

 

I. SAMORZĄD KLASOWY

 

1. Samorząd Klasowy jest podstawowym organem Samorządu Uczniowskiego

2. Samorząd Klasowy składa się z:

    a) gospodarza,

    b) zastępcy,

    c) skarbnika,

3. Sposób wyboru Samorządu Klasowego określają uczniowie poszczególnych klas. Wyboru dokonują
     w każdym roku szkolnym, nie później niż do 15 września, w demokratycznych wyborach.

4. Do głównych zadań samorządu klasowego należy:

    a) ochrona interesów ucznia na szczeblu klasowym;

    b) reprezentowanie interesów klasy wobec innych organów szkoły;

    c) czynny udział w organizowaniu imprez klasowych;

    d) występowanie z inicjatywą organizowania życia społeczności szkolnej;

    e) udział w pracach organizowanych przez Radę Samorządu Uczniowskiego;

    f) informowanie klasy o postanowieniach i pracach Rady.

 

II. RADA UCZNIÓW (zwana dalej Radą).

 

1. W skład Rady Uczniów wchodzą:

    a) Rada Samorządu Uczniowskiego;

    b) Przewodniczący i wiceprzewodniczący poszczególnych sekcji SU;

    c) Samorządy klasowe klas I-VI.

2. Do kompetencji Rady należy :

    a) uchwalanie regulaminu Samorządu i innych regulaminów wewnętrznych oraz dokonywanie zmian i
         poprawek;

    b) przyjmowanie półrocznych sprawozdań Rady SU;

    c) podejmowanie uchwał dotyczących głównych kierunków działania Samorządu;

    d) wykonywanie zadań zleconych przez Radę Pedagogiczną i Dyrekcję szkoły.

    e) w czerwcu danego roku szkolnego powoływanie komisji wyborczej, która przeprowadza wybory do
         Rady SU na przyszły rok szkolny;

3. Na pierwszym posiedzeniu nowo wybranej Rady, które odbywa się nie później niż do końca września
     Rada ustala plan pracy Samorządu Uczniowskiego.

4. W zebraniach Rady ma prawo uczestniczyć opiekun Samorządu.

5. Zebrania Rady odbywają się przynajmniej raz na półrocze i według potrzeb.

 

III. RADA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

1. Rada SU składa się z uczniów :

    a) przewodniczącego

    b) zastępcy

    c) skarbnika

2. Powołanie Rady SU odbywa się na drodze wyborów tajnych, w których uczestniczą wszyscy uczniowie
     klas I –VI.

3. Do zdań Rady SU należy :

    a) kierowanie bieżącą pracą Samorządu Uczniowskiego;

    b) reprezentowanie Samorządu;

    c) przedstawianie Radzie Uczniów półrocznych sprawozdań z pracy Rady SU;

    d) powoływanie sekcji ;

4. W czasie trwania roku szkolnego zebrania Rady SU odbywają się nie rzadziej niż raz na dwa miesiące
     i według potrzeb. Zebrania zwołuje przewodniczący Rady SU lub opiekun SU, zebranie prowadzi
     przewodniczący Rady SU .

5. Członkowie Rady mają obowiązek aktywnie uczestniczyć w pracach Samorządu.

§7

Kadencja władz i wybory

 

1. Kadencja wszystkich władz Samorządu trwa jeden rok.

2. Członkiem Samorządu Klasowego może zostać każdy uczeń danej klasy. W chwili odejścia ucznia ze
     szkoły (ukończenie nauki, zmiana szkoły itp.) automatycznie przestaje być on członkiem Samorządu i
     na jego miejsce zostaje wybrany inny.

3. Prawo udziału w wyborach do Rady Samorządu Uczniowskiego mają wszyscy uczniowie klas I-VI.

4. Wybranym do Rady SU może być każdy uczeń kl. IV - VI.

5. Wybory do Rady SU odbywają się tajnie.

6. Aby wybory były ważne musi w nich uczestniczyć ponad 2 / 3 uczniów mających prawo wyboru.

7. Wybory do Rady SU odbywają się nie później niż do 20 czerwca.

8. Szczegóły wyborów do Rady SU określa Regulamin Wyborów Rady Samorządu Uczniowskiego.

§8

Opiekun Samorządu Uczniowskiego

 

1. Kandydata na Opiekuna SU wybiera Dyrektor na pierwszej Radzie Pedagogicznej przed rozpoczęciem
     nowego roku szkolnego

2. Propozycje na opiekuna może przekazywać na ręce Dyrektora:

    a) Rada Samorządu Uczniowskiego

    b) Rada Pedagogiczna

3. Opiekun czuwa nad całokształtem prac Samorządu Uczniowskiego.

4. Pośredniczy między uczniami a nauczycielami.

5. Doradza i wspomaga inicjatywę uczniowską.

6. Zapobiega i pośredniczy w rozstrzyganiu konfliktów uczniowskich na różnych płaszczyznach.

 

§9
Postanowienia końcowe

 

1. Niniejszy regulamin jest dostępny wszystkim uczniom Szkoły Podstawowej w Smolnicy.

2. Wnioski dotyczące poprawek do regulaminu mogą być zgłaszane przez członków Rady Uczniów,
    głosowane na jej zebraniu, uchwalane większością 2/3 głosów w obecności powyżej połowy członków
    Rady Uczniów.

 

 

Mała galeria

Copyright by www.lebdesign.eu    Wszystkie prawa zastrzeżone